Copyright 2020 - Odnowa w Duchu Świętym

O wspólnocie EMAUS

Wspólnota „EMAUS” działa przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Rzeszowie. Powstała w 1999 roku z natchnienia Ducha Świętego i inicjatywy ks. Mariusza Mika, ówczesnego wikariusza tejże parafii. Pierwsze spotkania miały charakter ogólny. Stopniowo wspólnota rozrastała się i dojrzewała duchowo. Wiosną 2002 r. wyłonieni zostali pierwsi animatorzy, po czym rozpoczęliśmy pierwsze rekolekcje Odnowy, tzw. Seminarium Życia w Duchu Świętym. Liderem wspólnoty jest Anna Pokrywka.

Działalność

Charakterystyczną cechą Odnowy stanowi przeżywane zwykle intensywnie i głęboko doświadczenie obdarowania Duchem Świętym i Jego łaskami, zwane wylaniem Ducha Świętego lub chrztem w Duchu Świętym. Przynosi ono nawrócenie, umocnienie wiary i wierności przykazaniom, a zwłaszcza zdynamizowanie postawy apostolskiej, zgodnie z zapowiedzią Chrystusa „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami” (Dz 1,8).

Katolicka Odnowa Charyzmatyczna rozeznaje następujące cele:

Upowszechnianie i pogłębianie dążenia do świętości przez stałe nawracanie do Chrystusa i coraz pełniejsze przyjmowanie Go jako Zbawiciela, Mistrza i Pana, rozwój cnót teologicznych i moralnych, uczestnictwem w liturgii, przyjmowaniem sakramentów z pogłębianiem wiedzy religijnej z aktywnym uczestnictwem w pastoralnej i apostolskiej misji Kościoła, doprowadzenie do świadomego otwarcia się na przyjęcie Osoby i działania Ducha Świętego, pogłębianie należytego rozumienia owoców Ducha Świętego łącznie z charyzmatami i posługiwania się nimi dla budowania wspólnoty Kościoła, służba w mocy Ducha Świętego w ewangelizacji świata słowami i osobistym świadectwem wiary i życia. Katolicka Odnowa charyzmatyczna żyje i działa w jedności ze stolicą Apostolską i hierarchią, czego wyrazem są częste kontakty Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej Rady i Biura (IC-CRS) z Ojcem Świętym i jego urzędami w Rzymie. Obecnie Ruch tan w Kościele na całej ziemi gromadzi największą liczbę członków spośród wielu innych ruchów przeszło 70 milionów członków.

Kardynał Leon Józef Suenens jeden z czterech moderatorów Soboru Watykańskiego powiedział: Odnowa jest poruszeniem Ducha, łaską, powiewem Ducha i szansą Kościoła na wiosnę, a najpiękniejszym dniem dla Odnowy będzie dzień, kiedy nikt nie będzie już o niej mówił, ponieważ wniknie ona w krwioobiegu codziennego życia Kościoła. 

Y f

Odnowa w Duchu Świętym - Emaus

Odnowa w Duchu Świętym - Emaus

Odnowa w Duchu Świętym - Emaus